Diễn đàn của lớp 12b1 Ngô quyền khóa 1982-1985, nơi các bạn có thể cùng nhau chia sẻ
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Dân Việt có làm được như người Mỹ không? Các b ạn đọc và tự trả lời nhé.

Go down 
Tác giảThông điệp
Lê Phong NamTổng số bài gửi : 22
Join date : 16/05/2012
Age : 51
Đến từ : Hồ Chí Minh City

Dân Việt có làm được như người Mỹ không? Các b ạn đọc và tự trả lời nhé. Empty
Bài gửiTiêu đề: Dân Việt có làm được như người Mỹ không? Các b ạn đọc và tự trả lời nhé.   Dân Việt có làm được như người Mỹ không? Các b ạn đọc và tự trả lời nhé. EmptyTue Aug 07, 2012 11:47 pm

Chào các bạn,

Bạn Thạch Linh có bài hay chia sẻ, mình chuyển giúp đây.

-------------------AUGUST 1st to Sept. 1st

Well over 50 yrs ago I knew a lady who would not buy Christmas gifts if they were made in China . Her daughter will recognize her in the following.
(Trên 50 năm tr ướ c đây, tôi bi ế t được một bà nọ không thích mua quà Giáng Sinh nếu chúng được làm bên Tàu. Con gái bà ấy nhận r ằ ng mẹ của mình đã phát biể u như sau)

Did y'all see Diane Sawyer's special report? They removed ALL items from a typical, middle class family's home that were not made in the USA .There was hardly anything left besides the kitchen sink. Literally. During the special they showed truckloads of items - USA made - being brought in to replace everything and talked about how to find these items and the difference in price etc..
(Tất cả quý v ị có thấ y bài tường trình đặc biệ t [trên truyền hình đài ABC] c ủa cô Diane Sawyer chưa ? H ọ đã gỡ bỏ TẤT CẢ s ả n phẩ m không phả i của Mỹ (ra khỏi nhà b ế p) củ a một gia đình trung lư u tiêu biể u. [và kế t quả là] Không còn thấ y bất cứ cái gì khác ngoài chậu rửa chén. Trong buổi tu ờ ng trình đặ c biệt đó, họ đã trình cho th ấy nh ữ ng xe tả i chở đầy hàng hóa - đ ượ c làm tại M ỹ - đang đượ c mang tới để thay thế m ọ i thứ , và bàn luậ n về cách tìm mua nhữ ng hàng đó và sự sai biệt về giá cả vv..)
It was interesting that Diane said if every American spent just $64 more than normal on USA made items this year, it would create something like 200,000 new jobs!
(Đi ề u thích thú là cô Diane đã nói rằng n ề u mọ i người Mỹ chỉ tiêu thêm 64$ hơn m ứ c bình thườ ng để mua hàng của Mỹ trong năm nay, thì đìều này sẽ t ạ o đượ c 200 ngàn công ăn vi ệ c làm mới !)
I WAS BUYING FOOD THE OTHER DAY AT WALMART and ON THE LABEL OF SOME PRODUCTS IT SAID 'FROM CHINA '. FOR EXAMPLE THE "OUR FAMILY" BRAND OF THE MANDARIN ORANGES SAYS RIGHT ON THE CAN 'FROM CHINA '
(Ngày hôm kia tôi mua thự c phẩm tại cửa hàng Walmart và trên nhãn của một s ố hàng có ghi ‘LÀM T Ạ I TRUNG QUỐ C’. Chẳng hạn nhãn hiệu ngay trên lon của lo ạ i quít “Our Family” ghi rõ ‘FROM CHINA ’ )
I WAS SHOCKED SO FOR A FEW MORE CENTS I BOUGHT THE LIBERTY GOLD BRAND OR THE DOLE SINCE IT'S FROM CALIF
(Tôi bị choáng, cho nên bỏ thêm một vài xu, tôi đã mua đượ c [cùng loạ i quít đó, dướ i] nhãn hiệ u LIBERTY GOLD BRAND ho ặ c DOLE vì nó đượ c sản xuất từ Cali)

Are we Americans as dumb as we appear --- or --- is it that we just do not think? The Chinese, knowingly and intentionally, export inferior and even toxic products and dangerous toys and goods to be sold in American markets.
(Có phải chúng ta, là ng ườ i Mỹ, t ỏ ra ngớ ngẩn hay không - hoặc là - chỉ vì chúng ta không suy nghĩ ? Người Tàu họ ý thức rõ và cố tình xuất c ả ng nhữ ng sản phẩm thấp kém và ngay cả đ ộ c hạ i, những đồ chơi và hàng hóa nguy hiểm đ ể bán trong các ch ợ ở nước M ỹ .)
70% of Americans,.. believe that thetrading privileges afforded to the Chineseshould be suspended.
(70% dân Mỹ …nghĩ rằ ng các đặ c quyền mua bán [mà chính quyề n Mỹ] dành cho người Tàu cần phải b ị đình chỉ )
Why do you need the government to suspend trading privileges? You Can..DO IT YOURSELF, AMERICA!!
(T ại sao quý vị l ại c ần chính quy ền đình chỉ nh ững đ ặc quy ền mua bán này? Quý vị có th ể T Ự LÀM ĐI ỀU ĐÓ, HỠ I M Ỹ QU ỐC!)
Simply look on the bottom of every product you buy, and if it says 'Made in China ' or 'PRC' (and that now includes Hong Kong), simply choose another product, or none at all. You will be amazed at how dependent you are on Chinese products, and you will be equally amazed at what you can do without.
(Ch ỉ đơ n giản nhìn vào dưới mọi sản ph ẩ m mà quý vị mua, nếu nó ghi “làm tạ i Trung Quố c” hoặc “PRC” (Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nay g ồ m cả Hồ ng Kông) thì cũng đơn giản ch ọ n mộ t sản phẩm khác, hoặc là không mua gì cả. Quý v ị sẽ cảm thấy kỳ lạ t ạ i sao quý vị lại có thể bị l ệ thuộ c vào hàng hóa củ a Tàu đế n thế và sẽ cảm th ấ y kỳ diệ u không kém về những gì quý vị có thể làm mà không c ần đ ế n nhữ ng sản phấm đó.
Who needs plastic eggs to celebrate Easter? If you must have eggs, use real ones and benefit some American farmer. Easter is just an example. The point is do not wait for the government to act. Just go ahead and assume control on your own.
(Cầ n những quả trứng b ằ ng nhự a để mừ ng lệ Ph ụ c Sinh ư ? Nếu quý vị phải c ầ n đế n trứng thì hãy dùng trứ ng thật để cho các nông gia Mỹ hưởng l ợ i. Tr ọng đi ểm là đừ ng ch ờ chính quyề n hành đ ộng . Quý vị hãy ti ến t ới và n ắm l ấy quy ền đi ều khi ển lên chính bả n thân mình .)
THINK ABOUT THIS: If 200 million Americans each refuse to buy just $20 of Chinese goods, that's a billion dollar trade imbalance resolved in our favor...fast!!
(HÃY NGHĨ ĐẾ N ĐIỀU NÀY: Nếu mỗi m ộ t ngườ i trong 200 triệ u người Mỹ từ ch ố i không tiêu ch ỉ 20$ để mua hàng của Tàu thì mau chóng giả i quyết được sự b ấ t quân bình về mậu dị ch là 1 tỷ dollar có lợì cho chúng ta.)

Most of the people who have been reading about this matter are planning on implementing this on Aug. 1st and continue it until Sept. 1st. That is only one month of trading losses, but it will hit the Chinese for 1/12th of the total, or 8%, of their American exports. Then they might have to ask themselves if the benefits of their arrogance and lawlessness were worth it.
(H ầu h ết nh ững ng ười đã và đang đ ọc đ ến v ấn đ ề này h ẳn đang dự đ ịnh b ắt đ ầu th ực thi nó vào ngày 1 tháng 8 này và ti ếp t ục cho đế n ngày 1 tháng 9. Đó chỉ là m ột tháng để gi ải quy ết nh ững th ất thoát v ề m ậu d ịch, như ng nó s ẽ đánh bọ n Tàu khi ến chúng mấ t đi 1/12 t ổng s ản l ượng, hoặ c 8% l ượng s ản ph ẩm xu ất c ảng c ủa chúng qua M ỹ. Và chúng sẽ ph ải t ự v ấn r ằng li ệu nh ững l ợi l ộc do s ự ng ạo m ạn và vô luậ t pháp c ủa chúng có xứ ng đáng v ới nh ững m ất mát thua lỗ này không.)
Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.
(Nh ớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đ ến 1 tháng 9 ! Hãy bắ t đ ầu t ừ bây gi ờ)
Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến m ọ i ngườ i quý vị quen biế t. Hãy cho b ọn chúng thấy r ằ ng chúng ta là ng ườ i Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!
(N ế u chúng ta vì thi ế u hàng hoá củ a Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc s ố ng thì .. CHÚNG TA X Ứ NG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.
(HÃY TIẾP TUC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI N ƯỚ C MỸ …Vâng, hãy cố nghĩ đế n việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố t ẩ y chay mãi vào m ọ i lúc.)
Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.
(Nh ớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đ ến 1 tháng 9 ! Hãy b ắt đ ầu t ừ bây giờ )

Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến m ọ i ngườ i quý vị quen biế t. Hãy cho b ọn chúng thấy r ằ ng chúng ta là ng ườ i Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!
(N ế u chúng ta vì thi ế u hàng hoá củ a Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc s ố ng thì .. CHÚNG TA X Ứ NG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.
(HÃY TI Ế P Tụ C CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỠI NƯỚC M Ỹ …Vâng, hãy c ố nghĩ đế n việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố t ẩ y chay mãi vào m ọ i lúc.)
++++++++

Còn ng ười Vi ệt chúng ta thì sao?
Nếu ch ỉ tẩy chay hàng Tàu trong 31 ngày
mà không làm n ổ i thì quên đi,
đ ừ ng nghĩ tới chuyện đòi lại Hoàng sa, Tr ườ ng sa!
Về Đầu Trang Go down
 
Dân Việt có làm được như người Mỹ không? Các b ạn đọc và tự trả lời nhé.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12B1 Ngô Quyền - Ngôi nhà hạnh phúc :: Chia sẻ kiến thức :: Tản mạn-
Chuyển đến